Szabályzat


A “Gyereknapi Nyereményjáték” promóciós játék hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

1 A La Lorraine a.s. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. Fszt. 4., Adószám: 23707605-2-41, a továbbiakban: Szervező) promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez, az itt meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Játékszabályzat).

A Játékos (az alábbiakban meghatározott) Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban: Lebonyolító) az Ékezet Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171., Adószám:13025591-2-42).

A Játékban történő részvétel önkéntes és ingyenes.

1.1 A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, az 1.6 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik:

A) a Játék időtartama alatt a 2. pontban megjelölt promóciós termékekből minimum 2 db gyűrűs fánk terméket (egy tranzakció keretében) vásárolnak bármely magyarországi TESCO (TESCO-GLOBAL Zrt.) áruházakban,
B) majd a www.fanknyeremeny.hu oldalon kitöltik a Játékhoz tartozó 2 kérdésből álló kvízsort helyesen (A weboldalon elérhető felületen a Játékosnak helyesen ki kell választania a megfelelő választ a 2 (kettő) előre megadott lehetőség közül mind a két kérdés esetében. Amennyiben a Játékosnak sikerül 2 helyes választ megadnia, úgy a Játékos jogosult részt venni Játékban. Amennyiben a Játékosnak elsőre nem sikerült helyes választ adnia, úgy lehetősége van ugyanezen a felületen (addig, amíg a felületet be nem zárja) tovább próbálkoznia mindaddig, amíg nem sikerül helyesen válaszolnia a kérdésekre) és ezt követően
C) megadják adataikat és a vásárlást igazoló blokkon szereplő AP kóddal és a vásárlás időpontjával év, hó, nap, óra, perccel együtt feltöltik, regisztrálják azt (továbbiakban együtt: Pályázat).

1.2 A Játékos a Játékban akkor vehet részt, ha az internetes oldalon kért adatok megadásával a Játék ideje alatt regisztrál.
Az oldalon a játékosnak meg kell adni kötelezően: vezetéknév, keresztnév, AP kód, vásárlás dátuma (év, hónap, nap, óra, perc) és e-mail cím. Nem kötelező: telefonszám.

Az AP-kód egy olyan azonosító, ami az AP betűkkel kezdődik, majd egy betű és 8 számjegy vagy 9 számjegy (pl: APA03100011 vagy AP123456789). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. AP kódot nem tartalmazó számlával vagy blokkal nem vehet részt a játékban.

1.3 A Játék időtartama alatt egy Játékos bármennyi Pályázatot feltölthet, azonban egy vásárlás adatait csak egyszer használhatja fel. Ha valaki több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön blokkon szereplő vásárlás szükséges. Az azonos AP kód, dátum és idő adatokat a rendszer akkor is egy vásárlásnak kezeli (és a második feltöltést ismételtnek veszi), ha azok két külön vásárlást takarnak. Ezért, amennyiben két különálló vásárlással venne részt a Játékos a játékban, a két vásárlást el kell különíteni egymástól. A két vásárlás között legalább egy percnek el kell telnie.

1.4 A nyeremény igazolásához és átvételéhez szükséges a vásárlást igazoló tételes blokk, ezt tehát a nyeremények átadásáig meg kell őrizni (a legkésőbbi időpont a fődíj átadása, vagyis a Játék lezárását követő 30 nap) és a Szervező kérésére azt haladéktalanul bemutatni. A Szervező és a Lebonyolító a vásárlást igazoló tételes blokkok tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja minden felelősségét.

1.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált e-mail címmel és saját adatokkal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító minden felelősségét kizárja.

1.6 A játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÉS ÁRUHÁZAK


A Játékban a Szervező által a magyarországi TESCO-GLOBAL Zrt.
által ellátott üzleteiben forgalmazott promóciós gyűrűs fánkok vesznek részt.

A termékek pontosan a TESCO áruházakban:
2004120739349 - Gyűrűs fánk csokoládé bevonattal
2004120739332 - Gyűrűs fánk eperízű bevonattal
2004020260815 - Mini pink gyűrűs fánk
2004020316939 - Zebra gyűrűs fánk
2004020316940 - Pinkie pille gyűrűs fánk
2004020294129 - Vaníliás töltött gyűrűs fánk
2004020291541 - Nutzilla töltött gyűrűs fánk
2004020316938 - Ruffallo töltött gyűrűs fánk
2004020291542 - Epres töltött gyűrűs fánk
2004020319707 - Citromos gyűrűs fánk

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA


A Játék 2021. május 27. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2021. június 23. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje a Játék időtartamának vége.


4. A PÁLYÁZATOK FELTÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI


4.1. A Pályázatokat a www.fanknyeremeny.hu oldalon keresztül (továbbiakban: Weboldal) lehet regisztrációt követően feltölteni.

4.2. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt a Weboldalon több Pályázatot feltölteni. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja; a további, ugyanazon Pályázatot (lásd 1.3 pont) tartalmazó feltöltéseket a Weboldal nem fogadja el érvényes Pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe.

Egy Pályázatot (lásd 1.3 pont) a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ezért egy Pályázatot (lásd 1.3 pont) egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázatot több Játékos nem tölthet fel. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot több Játékos is feltölti, nyertesség esetén nyeremény átvételére az a személy jogosult, aki az érvényes eredeti vásárlás tényét igazoló blokkot a Szervező részére bemutatja.

4.3. A Játékban csak valós – érvényes hatósági igazolvánnyal igazolható – személyes adatokkal, maradéktalanul kitöltött Pályázatok beküldői vehetnek részt. A jelen szabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

4.4. A Játékos köteles a Pályázatot tartalmazó eredeti blokkot az utolsó nyeremény átadásáig, vagyis a Játék lezárását követő 30 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak kérésre bemutatni. A nyeremények átvételének feltétele az adott nyeremény átvételére feljogosító Pályázatot tartalmazó eredeti blokk bemutatása postai úton vagy a szkennelt, lefotózott blokk bemutatása elektronikus úton. A nyertes Pályázathoz tartozó blokk eljuttatásának költsége nem terheli sem a játék Szervezőjét, sem a Lebonyolítót. A nyertes blokko(ka)t a nyertes Játékos úgy mutathatja be, ha azokat a nyertességről való értesítést követő 5 munkanapon belül elküldi postai úton az Ékezet Kft. címére (levelezési cím: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171. 3. em. 37.), vagy elektronikus úton az info@fanknyeremeny.hu e-mail címre. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 5 napon belül bármilyen okból adódóan nem tudja bemutatni az eredeti blokkot, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.

A Szervező azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék megnevezése is jól olvashatóan szerepel. Nem vehetnek részt a játékban azok a vásárlást igazoló blokkok/számlák melyeken az árucikkek "gyűjtő"-ként szerepelnek, illetve amelyek nem olvashatóak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti blokkot fogadjon el. Amennyiben a blokk sérült, nem olvasható, vagy egyéb módon károsodott, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. AP kód, tranzakciós kód stb.), a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban.

4.5. A Szervező és a Lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, a Pályázónál vagy harmadik személyeknél felmerülő vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis illetve hamisított blokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

4.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a Weboldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, beküldött Pályázatait részben vagy egészben érvénytelenné nyilvánítsák és töröljék.

4.8. A Játékban résztvevő blokkok és adatok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező az e-mailcím és/vagy a blokkok tulajdonjogával vagy birtoklásával, annak harmadik fél által történő illetéktelen felhasználásával összefüggően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.


5. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS


5.1. A Játék ideje alatt (3. pont) az érvényes Pályázatot beküldők között az alábbi promóciós nyeremények kerülnek kiosztásra:

a.) Napi nyeremény:
Naponta 2 db (a Játék teljes időtartama alatt összesen 56 db napi) nyeremény az alábbiak szerint:
1 db Dixit társasjáték,
1 db fánkos úszógumi. (A Fánk úszógumi méretei: 107 x 99 cm.)


b.) Heti nyeremény:
Hetente 1 db (a Játék teljes időtartama alatt összesen 4 db heti) nyeremény:
1 db aktivitásmérő óra (Fitbit Inspire 2 - fekete / fekete - Uniszex, közvetlen pulzusmérés a csuklón, lépésszámláló, kalóriaszámláló, megtett távolság mérése, sebességmérés, tempómérés, intervallum edzés, kapcsolódás: Bluetooth, vízállóság: 50 m (5 atm), operációs rendszer kompatibilitás: iOS, Android és Windows).

c.) Főnyeremény:

Összesen 3 db főnyeremény az alábbiak szerint:
1 db hoverbord (Rover hoverboard - 16 km/h maximális sebesség, megtehető távolság akár 20 km, terhelhetőség: 120 kg, 4,4Ah akkumulátor kapacitás, zenelejátszó funkció, tömege: 15 kg),

1 db elektromos roller (Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 - 12,8 Ah akkumulátor kapacitás, összecsukható szerkezet, teherbírás: 100 kg, súly: 14,2 kg)

1 db kerékpár (Phoenix Tornado MTB kerékpár - 26 hüvelykes kerekek, 21 sebesség, 17 "acél váz, villafelfüggesztés, tárcsafékek).

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező és Lebonyolító a jelen szabályzat szerinti nyeremények átadására vállalnak kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények, valamint az ajándékcsomagokban elhelyezett termékek minőségéért a kibocsátót, illetve a gyártót, forgalmazót terheli a felelősség.

A Szervező, illetve Lebonyolító azon nyereményekek hibáiért, hiányosságaiért, amik nem saját termékeik kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Az 5.1. a-b-c pontban szereplő nyeremények előzetesen kisorsolt nyerő időpontokhoz kötöttek.

Az 5.1. a.) pontban szereplő nyeremények nyertesei a nyertesség megállapítását követő munkanapon kapnak értesítést arról, hogy az általuk küldött Pályázat feltöltésének időpontja esett a legközelebb az adott napra sorsolt nyerő időponthoz.

Az 5.1. b.) pontban szereplő nyeremények nyertesei a nyertesség megállapítását követő munkanapon kapnak értesítést arról, hogy az általuk küldött Pályázat feltöltésének időpontja esett a legközelebb az adott hétre sorsolt nyerő időponthoz.
Játék hetek pontosan:
1. 2021.05.27. 0 óra 0 perc 0 másodperctől – 2021.06.02. 23 óra 59 perc 59 másodpercig.
2. 2021.06.03. 0 óra 0 perc 0 másodperctől – 2021.06.09. 23 óra 59 perc 59 másodpercig.
3. 2021.06.09. 0 óra 0 perc 0 másodperctől – 2021.06.16. 23 óra 59 perc 59 másodpercig.
4. 2021.06.16. 0 óra 0 perc 0 másodperctől – 2021.06.23. 23 óra 59 perc 59 másodpercig.

Az 5.1. c.) pontban szereplő főnyeremények nyertesei a Játék lezárultát (2021. június 23.) követő munkanapon kap értesítést arról, hogy az általa küldött Pályázat feltöltésének időpontja esett a legközelebb az adott nyereményre vonatkozólag sorsolt nyerő időponthoz.

Az értesítésre a Játékosnak az értesítést követő 5 munkanapon belül szükséges válaszüzenetben megadnia a jelen Játékszabályzat szerint felsoroltak alapján adatait és a nyertességet igazoló blokkot.

Amennyiben a Játékos által feltöltött Pályázat nem felel meg a Játékszabályzatban támasztott követelményeknek, úgy a Játékos a nyereményre ténylegesen nem válik jogosulttá. A Pályázat a Játékból kizárásra kerül.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, a nyeremény kiértesítésének költségét a Szervező viseli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a fent írt nyeremények átadását meghiúsító események bekövetkeztekor alternatív nyereményt ajánljon fel a nyerteseknek, a jelen Játékszabályzatban meghirdetett üzleti célú juttatásokkal azonos értékben.

5.2. Sorsolás módja

Az 5.1. a-b-c pontban szereplő nyeremények nyerő időpontjainak sorsolására 2021. 05. 25-én (kedd) 11.00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Mikó Ádám közjegyző irodájának címén (1163 Budapest, Veres Péter út 99). A sorsolás nem nyilvános. A Szervező részére kisorsolt nyerő időpontok a közjegyző által hitelesített okiraton kerülnek átadásra. A sorsoláson év, hónap, nap, óra, perc pontosságú nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a kisorsolt nyerő időpontokban (pillanatokban), előtte vagy utána ahhoz legközelebbi időpontban és a sorsolt időpont napjának 0 óra 00 perc 01 mp-től 23 óra 59 perc 59 mp-ig bezárólag küldi be a jelen Játékszabályzatnak megfelelő pályázatot, az válik a nyeremény tekintetében nyertessé és így jogosulttá a nyereményre, amennyiben Pályázata és ő maga a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.

A Szervező a sorsoláson nyereményenként 1 nyerő időpontot sorsol.

Az 5.1 a.) pontban meghatározott napi nyeremények esetében, a 3. pontban meghatározott Játék időtartamán belül minden naptári napra vonatkozóan 2, összesen 56 nyerő időpontot,
Az 5.1 b.) pontban meghatározott heti nyeremények esetében, a 3. pontban meghatározott Játék időtartamán belül minden hétre (pontosan az 5.1. pontban részletezett időpontok szerint) vonatkozóan 1, összesen 4 nyerő időpontot,
Az 5.1. c.) pontban meghatározott főnyeremény esetében, a 3. pontban meghatározott Játék teljes időtartamára vonatkozólag 3 nyerő időpontot sorsol.

Az előre sorsolt nyerő időpontok titkosak.

Amennyiben az 5.1. a-b-c esetében a jelen Játékszabályzat alapján meghatározott valamely nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt alaki feltételeknek és így a Játékból kizárásra kerül, vagy az Ékezet Kft. általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül nem elérhető, illetve ha a kért adatokat (e-mailbe) és/vagy a vásárlást igazoló blokkot (e-mailben vagy postai úton) nem küldi meg, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes Pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

5.1. a-b-c pontban meghatározott nyeremények esetében a tartaléknyertesek száma 2 Játékos minden nyereményre vonatkozóan.

Amennyiben a tartaléknyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt alaki feltételeknek és így a Játékból kizárásra kerül, vagy a Lebonyolító általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül nem elérhető, illetve ha a kért adatokat (e-mailbe) és/vagy a vásárlást igazoló blokkot (e-mailben vagy postai úton) nem küldi meg, helyette a soron következő tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes Pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

Amennyiben a soron következő tartaléknyertes sem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt alaki feltételeknek és így a Játékból kizárásra kerül, vagy a Lebonyolító általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül nem elérhető, illetve ha a kért adatokat (e-mailbe) és/vagy a vásárlást igazoló blokkot (e-mailben vagy postai úton) nem küldi meg, a nyeremény nem kerül átadásra, az a Szervezőnél marad.

6. MEGSZEREZHETŐ NYEREMÉNYEK SZÁMA


A Játékban a Játék teljes ideje alatt egy Játékos maximum 3 db az 5.1.a.) pontban meghatározott napi nyereményre, maximum 1 db az 5.1.b) pontban meghatározott heti nyereményre, és maximum 1 db az 5.1.c.) pontban meghatározott főnyereményre lehet jogosult.
A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az 5.1 pontban meghatározott valamennyi nyeremény kisorsolásra kerül.

7. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA


7.1. A Lebonyolító az 5.1. a-b-c pontban megjelölt nyeremények nyerteseit a nyertességük megállapítását követően 1 munkanapon belül e-mailben értesíti a nyertességről ás a nyeremény átvételének részleteiről. A Lebonyolító a nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre juttatja el.

7.2. A Lebonyolító az 5.1. a.) és az 5.1.b.) pontban írt nyereményeket a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton, juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Lebonyolító a futárszolgálattal kézbesített nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül.
A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező kizárja a felelősségét a nyeremények Magyar Posta / futárszolgálat által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan személy általi felhasználása esetén a Szervező kizárja a felelősségét, a nyeremények nem pótolhatóak.

7.3. A Szervező az 5.1.c.) pontban írt főnyereményeket a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül adja át személyesen a nyertes Játékosoknak a Lebonyolító közreműködésével a nyertes Játékosokkal egyeztetett időpontban és helyen. A főnyeremények átvételére a nyertes Játékosok személyesen, érvényes személyes okmány bemutatásával vagy közjegyző / ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás átadásával, meghatalmazott útján jogosultak. Amennyiben a főnyeremények átadása a Szervezőn, illetve Lebonyolítón kívül álló okból meghiúsul, illetve nem lehetséges, úgy a főnyeremények átadására a továbbiakban a Szervező, illetve Lebonyolító nem kötelezhető.

A nyertes Játékos erre vonatkozó igénye esetén élhet főnyereményének a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül futárszolgálattal való eljuttatásával a Játékos által megadott magyarországi címre, a Szervező részére előzetesen megküldött és helyesen kitöltött Átadás-átvételi szerződés után.
A Lebonyolító a futárszolgálattal kézbesített főnyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a főnyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítóterhére nem értékelhető. A Lebonyolító a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező kizárja a felelősségét főa nyeremények futárszolgálat által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. A főnyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan személy általi felhasználása esetén a Szervező kizárja a felelősségét, a főnyeremények nem pótolhatóak.7.4. A Szervező a nyeremények nyerteseinek a nevét a www.fanknyeremeny.hu/nyertesek oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyrt valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten elfogad.

7.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményeket azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

7.6. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés / szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.8. ADÓZÁS


A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Játékost a nyeremény kapcsán terhelő, a Szervező által fizetendő vagy átvállalt adó megfizetésének feltétele lehet, hogy a Játékos adóazonosítóját megadja, amihez a Játékos a külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájárul. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és / vagy postaköltséget a Szervező viseli.


9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL


A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az info@fanknyeremeny.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.


10. ADATVÉDELEM


10.1. A Játék során a Játékosok a jelen Játékszabályzat szerint személyes adatokat adnak meg (kötelezően: név, e-mail cím, AP kód, vásárlás időpontja, nem kötelezően: telefonszám), amelyek tekintetében az adatkezelő a Szervező. A Szervező az adatkezelés során a jelen Játékszabályzat, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Lebonyolító a Szervező által megbízott adatfeldolgozó, aki a Szervező megbízásából a Weboldalt üzemelteti, ezen keresztül a Pályázatokat gyűjti és feldolgozza, majd a kiértesítéseket, kapcsolatfelvételt, és postázást bonyolítja.

10.2. Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

(a) a Pályázat során megadott adataikat (ideértve a személyes azonosító adatokat – név, e-mail cím, telefonszám, valamint a vásárlást azonosító AP kódot és időpont adatokat) – a Szervező (a Lebonyolítón keresztül) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

(b) a Pályázat során megadott adataikat a Szervező csak azokat az adatokat és csak addig őrzi meg, amely és ameddig a Játékhoz szükséges. Az adatokat a Szervező kereskedelmi reklámközlemények és közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljára nem használja fel;

(c) nyertességük esetén nevüket minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;

(d) nyertességük esetén a nyeremény kézbesítéséhez és az adófizetéshez szükség esetén további adatokat (kézbesítési cím, adóazonosító) a Szervezőnek (a Lebonyolítón keresztül) átadnak, amelyeket a Szervező (a Lebonyolítón keresztül) kizárólag a kézbesítés és adófizetés céljára használ fel;

(e) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.


10.3. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

10.4. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@ekezet.hu e-mail címen vagy az Ékezet PMI Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171. postai címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

10.5. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.


10.6. Amennyiben a Játékos nyertességének elfogadása és megadott adatainak rögzítése után bármilyen oknál fogva mégsem tart igényt nyereményére, úgy ezt megteheti a személyes adatainak törléséről szóló lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az info@ekezet.hu e-mail címen.

10.7. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.

10.8. A Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, az adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységére egyebekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak, az adatkezelő és adatfeldolgozó ezen előírásoknak megfelelően járnak el.


11. VEGYES RENDELKEZÉSEK


A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a www.fanknyeremeny.hu oldalon, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes / nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a Pályázat beküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375. § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében – három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 63 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 63 nyereménynél kevesebbet adjon át.

A Szervező a nyertesek névsorát a http://fanknyeremeny.hu/nyertesek hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontokat követő 30 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg.

Ha a játékos adat- illetve Pályázat beküldés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt beküldött Pályázatokkal lehet.

A Szervező nem garantálja, hogy az egyes üzletekben a Játék teljes időtartama alatt elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő termékek.

A Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel lehet.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor megszüntetni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a www.fanknyeremeny.hu honlap tesz közzé a Szervező. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről tájékozódjanak.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2021. május 25.

La Lorraine a.s. Magyarországi Fióktelepe

Szervező